Wojewoda Łódzki - sytuacja kryzysowa (koronawirus)

Pismo Wojewody Łódzkiego w Łodzi do kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie łódzkim: